Вентилация в завод “ИСКРА” – гр. Първомай

Изградихме три броя локални аспирационни системи в "ИСКРА" ООД - гр. Първомай.